تغییرات هیئت مدیره

۱۴۰۲/۴/۲۸ چهارشنبه
(0)
(0)
تغییرات هیئت مدیره
تغییرات هیئت مدیره

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود گروه توسعه خدمات مدیریت بصیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۷۰۷۶ و به شماره ثبت ۱۲۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد
آقای حسن جباری به شماره ملی : ********** به سمت رئیس هیات مدیره - آقای محمد ابوالقاسمی به شماره ملی : ********** به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی : ********** به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی رستمیان به شماره ملی : ********** به سمت عضو هیات مدیره - آقای جلال کرابی به شماره ملی : ********** به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل اعضای هیات مدیره انتخاب شدند
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر