هم افزایی - کمیته های بصیر

EN

02188101296

(0)
(3)
کمیته مدیریت هم افزایی

 

هم‌افزایی مقوله‌ای است که باید در ساختار سازمانی و مدیریتی یک هلدینگ و در اذهان نیروی انسانی آن جریان داشته‌باشد. بدین منظور کمیته مدیریت هم‌افزایی ستاد علاوه بر شناسایی و تعریف پروژه‌های هم­‌افزایی و تحقق فرصت‌های همکاری میان واحدهای تابعه ستاد، به دنبال ارتقای دانش نیروی انسانی نسبت به موضوع هم‌افزایی و ارتقای جایگاه آن در تصمیمات راهبردی و مدیریتی است.

کارکرد کمیته عالی مدیریت هم‌افزایی ایجاد بسترهای تقویت هم‌افزایی از طریق اثرگذاری بر فرایندهای برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی ستاد شامل «کلیه تصمیمات استراتژیک»، «تدوین اسناد بالادستی»، «تعیین استراتژی سرپرستی برای هر یک از واحدهای بلافصل، تابعه و وابسته»، «پایش مستمر و اصلاح نظام ترفیع و پاداش» و «ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب» است.

 

 

ورود به سامانه مدیریت هم افزایی